(Wia) Wet Werk En Inkomen Naar Arbeidsvermogen

Gepubliceerd dec. 17, 22
6 min read

Juridische Hulp Bij Een Wia-uitkering

UWV verstrekt een LAU (loonaanvullingsuitkering) als de helft van 62% van het oude maandloon aan inkomsten uit arbeid wordt verdiend, dus 31% van het oude loon. In de praktijk betekent het dat de hoogte van het inkomen en de LAU-uitkering tesamen, evenveel is als de loongerelateerde WGA uitkering (dus de LGU) vermeerderd met 30% van de door u zelf gegenereerde inkomsten uit arbeid - Afwijzing WIA - Maak op tijd bezwaar!.

Wia Uitkering AdvocaatWia Advocaat

Inkomsten naast uitkering dient u zelf - tijdig - aan UWV door te geven. Als een periode te veel aan uitkering wordt ontvangen omdat UWV uw verdiensten nog niet had vastgesteld, zal UWV de teveel betaalde uitkering alsnog terugvorderen. In het traject om het percentage arbeidsongeschiktheid te bepalen, of in het traject dat u een uitkering ontvangt naast uw inkomsten uit arbeid, kan er van alles mis gaan (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WIA).

Heeft het UWV onlangs een besluit genomen over uw WIA-aanvraag of is uw uitkering aangepast of beëindigd en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken tegen de genomen beslissing met ondersteuning van de in sociale zekerheidsrecht gespecialiseerde JAW-Advocaten. Dit is een wettelijk geregeld recht. Uw WIA- aanvraag wordt afgewezen door het UWV, indien het UWV u minder dan 35% arbeidsongeschikt acht na het uitgevoerde verzekeringsgeneeskundig en arbeidsdeskundig onderzoek - Advocaat uitkering - Gratis advocaat [intakegesprek].

Wia Advocaat

Hoe Verloopt Een Wia-keuring?Wia Uitkering Stopgezet: Hoe Kan Een Advocaat U Helpen?

U dient dan binnen 6 weken na de dagtekening van het besluit in bezwaar gaan. Meestal richt het bezwaar zich over de inhoud van de verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige onderdelen van de WIA-beoordeling door het UWV of het daaruit resulterende toegekende arbeidsongeschiktheidspercentage. WIA-uitkering na herkeuring. Het bezwaar richt zich vooral over de inhoud van de beslissing, maar kan ook gaan of het UWV in redelijkheid tot dit besluit had mogen komen.

Een zogenaamde bezwaarverzekeringsarts en bezwaararbeidsdeskundige beoordelen uw dossier opnieuw en gaan in op de door ons ingebrachte argumenten. Mocht het bezwaar door het UWV worden afgewezen dan kunt u nog in beroep bij de bestuursrechter van de rechtbank - WIA – Bezwaar maken tegen het UWV. Als laatste rechter kan een hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep worden ingesteld.

Uit onderzoek blijkt dat dit uw kansen op een succesvolle bezwaarprocedure aanzienlijk vergroot. In sommige gevallen wel tot 56%. Wel zijn hier kosten aan verbonden die u dan zelf dient te betalen of via uw rechtsbijstandverzekering. Wilt u meer weten of direct onze hulp inschakelen, neem dan direct contact met ons op.

Sociale Zekerheidsrecht - Uitkeringen

Uw werknemers zijn via de overheid verzekerd voor hun inkomen bij arbeidsongeschiktheid die langer duurt dan 2 jaar (Wet WIA). De regelingen van de overheid kennen echter wel beperkingen, waardoor werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken of meer verdienen dat het door de overheid gehanteerde maximale salaris, vaak ver in inkomen terugvallen - De beste advocaten herstellen uw WIA uitkering.

In Nederland kennen wij een goed sociaal vangnet. Er is sprake van een uitgebreid publiek stelsel van sociale voorzieningen en sociale verzekeringen. Daarin staat duidelijk omschreven onder welke voorwaarden je in aanmerking kunt komen voor welke voorzieningen of verzekeringen en hoe daarop zal worden gecontroleerd. Strikte toepassing en controle van een juiste toepassing van die wetten en regelingen is noodzakelijk om er voor te zorgen dat er geen misbruik van wordt gemaakt.

Iedere wet kent specifieke voorzieningen en maatregelen voor specifiek omschreven situaties. Het kan zo zijn dat er meerdere wetten of regelingen van toepassing zijn. Om te weten waarvoor je in aanmerking kunt komen in welke situatie is het verstandig om je te laten bijstaan dan wel te laten adviseren door een gespecialiseerde advocaat sociaal zekerheidsrecht.

Wia-uitkering - Advocaten In Uitkeringszaken

Onze arbeidsrecht advocaten zijn gespecialiseerd in alle onderdelen die je kan scharen onder het sociaal zekerheidsrecht. Daar waar het sociaal vangnet een publieke voorziening is, heeft de overheid de afgelopen jaren de verantwoordelijkheid voor ziekte en re-integratie van werknemers steeds meer bij de werkgever neer gelegd. De loondoorbetaling tijdens de eerste twee jaar ziekte en de verhoogde premies voor grotere ondernemingen bij toekenning van een WGA-uitkering zijn daar voorbeelden van.

De werknemer is in zo’n geval weliswaar uit beeld bij de werkgever doordat de arbeidsovereenkomst is geëindigd, maar je kunt wel geconfronteerd worden met de gevolgen van dat ziek uit dienst gaan. Hoe houd je als werkgever dan nog de regie? Wat ook tot het sociaal zekerheidsrecht behoort, zijn de loonsancties (Sociaal zekerheidsrecht expertise).

Een dergelijke sanctie kan een flinke kostenpost opleveren voor de werkgever en is niet altijd terecht. Onze arbeidsrecht advocaten adviseren regelmatig over het voorkomen voor zo’n sanctie en over wat je kunt doen als je er als werkgever onverhoopt toch mee te maken krijgt. Arbeidsdeskundige - Uitkering en WIA. Het sociaal zekerheidsrecht maakt onderdeel uit van de dagelijkse praktijk van onze arbeidsrecht advocaten.

Wia - Sociale Zekerheidsrecht Advocaat

Verschil Tussen Wajong En Wia UitkeringHoe Verloopt Een Wia-keuring?

Ook adviseren zij over sociaal zekerheidsrechtelijke regelingen, waar mogelijk een beroep op kan worden gedaan en die een tegemoetkoming in de kosten in kunnen houden. Het sociaal zekerheidsrecht is een rechtsgebied dat altijd in beweging is. Hieronder zetten wij een aantal kwesties uiteen waar we jou mee kunnen helpen. Is jouw bedrijf al sociaal zeker? Stagnerende re-integratiedossiers Vangnetregeling ZW 1e en 2e spoortraject Twijfels over adviezen bedrijfsarts Deskundigenoordeel UWV Loonsanctie WIA-uitkering, WGA of IVA Gedifferentieerde premie/ eigen risicodragerschap Ziek uit dienst situatie Voortzetting of beëindiging dienstverband na twee jaar ziekte Ontslag langdurig zieke werknemer en transitievergoeding Re-integratie en hernieuwde uitval Voorwaarden toekenning WW Duur en omvang WW Passende arbeid WW/ transitievergoeding/ bovenwettelijke uitkeringen WW en eigen risicodragerschap (overheid/ onderwijs) .

De sociale zekerheid is in Nederland goed en uitgebreid geregeld, al is de regelgeving zeer complex en gedetailleerd. Dit zorgt met grote regelmaat voor rechtspositionele vragen tussen werkgevers en werknemers (WIA – Bezwaar maken tegen het UWV). Veel van deze vraagstukken vloeien voort uit de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Capra Advocaten ontvangt vaak vragen over het re-integratietraject bij arbeidsongeschiktheid onder het regime van de WIA.

We zien dat regelmatig dat fouten of onjuiste keuzes worden gemaakt, waarna UWV oordeelt dat het doorlopen traject gebreken kent. Als gevolg hiervan legt UWV een loonsanctie op waardoor de werkgever het loon over het derde ziektejaar moet doorbetalen. De hoogte van een werkloosheidsuitkering is afhankelijk van de gekozen ontslaggrond.

Uwv Bezwaar Wia Uitkering

Overheidswerkgevers zijn eigenrisicodrager voor de werkloosheidsuitkeringen. Dat betekent dat de kosten van de uitkering voor rekening komen van de overheidsorganisatie. Het is daarom van belang om de kosten van een ontslag en de daarop volgende uitkering zo laag mogelijk te houden. Heeft u een zieke werknemer? Dan krijgt u te maken met de Ziektewet.

We kunnen voor u nagaan of dat terecht is. Capra Advocaten geeft veel advies over de sociale zekerheid aan werkgevers binnen de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Zo weten we vaak loonsancties te beperken of te voorkomen bij re-integratietrajecten. Ook kunnen we u bijstaan bij het formuleren van ontslaggronden in geval van de beëindiging van het dienstverband van een medewerker.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn is het van belang dat u tijdig contact opneemt met onze specialisten in sociale zekerheid.

Arbeidsongeschiktheid - Gratis Gesprek Advocaat Binnen 24 Uur!Bent u bijna 2 jaar ziek? En kunt u door uw ziekte nog maar 65% of minder van uw oude loon verdienen? Dan kunt u misschien een WIA-uitkering krijgen. U krijgt de WIA-uitkering in plaats van het loon dat u nu nog van uw werkgever krijgt. Of in plaats van uw Ziektewet-uitkering.

Meer van Arbeidsrecht

Navigation

Home

Latest Posts

Wia-uitkering Na Herkeuring

Published Feb 04, 23
6 min read

Advocaat Wia

Published Jan 03, 23
6 min read

Ik Krijg Geen Wia-uitkering - Uwv

Published Dec 26, 22
6 min read